(www.Alouc.com) – Gần 50% nữ cảnh sát nước Úc cho biết họ bị lạm dụng tình dục tại nơi làm việc, theo một báo cáo mới công bố ngày 22.8. Kết quả khảo sát trong một báo cáo đánh giá văn hóa nơi làm...