(www.Alouc.com) – Chính phủ dự định đặt ra “ngày hết hạn” cho tờ giấy bạc 50 và 100 đô la Úc, đồng thời gắn chip nano để theo dõi ai đang nắm giữ lượng tiền mặt lớn tại Úc. Ngoài các băng nhóm tội...