Úc có công nhận việc mang thai hộ nhưng thủ tục này phải tuân theo các điều khoản khắt khe vì Úc hiện vẫn là thành viên của Công Ước La Hay (Hague Convention) và Liên Hiệp Quốc (United Nations) nhằm...