LÝ LỊCH TƯ PHÁP KHI ĐỊNH CƯ ÚC Lý lịch tư pháp, về khái niệm đó là một loại tài liệu do Sở Tư Pháp hoặc trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp. Trên đó cung cấp các thông tin chứng minh một người có...