Tin Tức Nước Úc – Bắt đầu từ ngày 1/9/2017, tất cả các doanh nghiệp trên toàn nước Úc sẽ phải thực hiện luật mới liên quan đến phụ phí khi khách hàng của họ thanh toán bằng EFTPOS hoặc thẻ tín dụng....