www.Alouc.com – Mỗi ngày nhìn vào gương, Lan Hopwood lại tự hỏi mình là ai. Ở một nơi nào đó tại Việt Nam, gia đình có lẽ cũng đang tìm kiếm cô và cô muốn được gặp họ trước khi chết.  Lan Hopwood cho...