(www.Alouc.com) – Thế giới ảo đôi khi lại là một nơi vô cùng nguy hiểm. Chúng ta dễ dàng bị dẫn dắt vào những câu chuyện không có thật, thiếu chính xác, sẵn sàng chỉ trích, mắng nhiếc người khác chỉ...