(www.Alouc.com) – Ngày 1/1/2017, Chính phủ sẽ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và mỗi loại nước thải được tính phí khác nhau. Theo đó, đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ...