(www.Alouc.com) – “Phi thuyền không gian” do nhóm của thạc sỹ Phạm Gia Vinh chế tạo được gọi theo thuật ngữ khoa học là khí cụ bay tầng bình lưu. Thạc sỹ Phạm Gia Vinh (SN 1983, Giám đốc Công ty Đông...