(www.Alouc.com) – Một dự luật mới đề nghị phải duyệt xét kỹ lưỡng những người bảo lãnh trước khi cấp visa cho người bạn đời của họ, và không hỗ trợ người mới đến đàng hoàng sẽ bị phạt. Trong một nỗ...