(www.Alouc.com) – “Tỉ lệ dùng phần mềm doanh nghiệp ở Việt Nam rất nhỏ so với thế giới. Nói riêng các sản phẩm cloud (đám mây – PV), chỉ khoảng 1% doanh nghiệp Việt Nam sử dụng, thấp hơn nhiều so với...