Báo Úc – Trong chứng khoán có một nguyên tắc thế này: ‘Đừng ngược sóng nếu không muốn bị sóng đè”, cho nên đừng cố gắng làm những việc ngoài khả năng của bản thân và gia...