Kết quả của một bài báo do Tổ chức Garvan Research Foundation thực hiện cho thấy người dân sống ở các địa phương và nông thôn có tuổi thọ ngắn hơn và có nguy cơ bị bệnh trầm cảm lớn hơn. Nghiên cứu...