(www.Alouc.com) – Mỗi hecta cần sa mang về cho nông dân một tỉnh ở Trung Quốc 35 triệu đồng, hơn nhiều so với trồng lúa hay ngô. Tháng 4 hằng năm, ông Giang lại dành ra một khoảnh đất trong trang trại...