(www.Alouc.com) – Với nhiều người, nói đến Australia là nói đến Sydney hoặc Melbourne, hai thành phố lớn nhất. Song mỗi ngày trôi qua, tôi chợt nhận thấy Australia ẩn bên trong một tâm hồn khác, giản...