Người có quyền mới tạo ra nhũng nhiễu, tham ô, tham nhũng. Chính vì thế, người nên học về phòng chống tham nhũng là cán bộ, công chức nhà nước. “Tôi không biết tại sao lại có chương trình đào tạo thạc...