Báo Alo Úc – Phương thức của Trung Quốc là cho các nước vay tiền đầu tư vào những dự án không có khả năng thực hiện và không có khả năng chi trả. Nhìn thấu tâm can Trung Quốc Sau khi báo chí đăng tải...