(www.Alouc.com) – Nếu các tài xế ở Sydney nghĩ mình biết rành vị trí những camera bắn tốc độ ở khu mình sống thì… mọi thứ đã thay đổi! Vừa xuất hiện thêm 384 camera bắn tốc độ lưu động, chủ yếu ở miền...