(www.Alouc.com) – 275kg ma túy đá (methamphetamine) trị giá ước khoảng 206 triệu USD được giấu trong những container hàng hóa, trong đó có khoảng 190 lít ma túy đá dạng lỏng được giấu trong phần gel...