Kể từ ngày 18/04/2015, yêu cầu về điểm bài thi tiếng Anh cho visa Recognised Graduate (subclass 476) và visa Temporary Graduate (subclass 485) chính thức sẽ thay đổi. Nếu bạn muốn gửi hồ sơ apply 1...