(www.Alouc.com) – Bằng chứng trong bộ gen của người hiện đại ở Australia và Papua New Guinea cho phép các nhà khoa học lần tìm về hành trình khám phá của những nhà thám hiểm cổ đại đầu tiên và củng cố...