(www.Alouc.com) – Cha ông ta có câu “Nhập gia tuỳ tục”. Thế nên khi bước chân sang một đất nước xa lạ, tôi cũng đã phải học lại từ đầu những điều nhỏ nhất trong cuộc sống – Lời xin lỗi và cảm ơn! Học...