Tôi từng vô văn hoá, không biết ngồi ở vị trí nào trên xe, đó là chuyện hơn 10 năm trước lần đầu tiên đến xứ Mỹ học. Một buổi được người bạn học cho đi nhờ chiếc xe “đồng nát”, tôi vô tư ôm balô nhảy...