Vải thiều đã được nhập vào bang Tây Australia là nơi kiểm soát rất ngặt nghèo về kiểm dịch thực phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm. Năm 2018 quả vải thiều được mùa nhất trong 10 năm trở lại đây. Tin...