(www.Alouc.com) – Ứng dụng mới có thể khiến cho các lái xe trên thế giới hạnh phúc hơn vì họ có thể tránh được bẫy camera tốc độ và tiền phạt. Người lái xe sẽ không còn cần phải dựa vào những người...