(www.Alouc.com) – Vào nhà thương, đi bác sĩ, chỉ cần đặt những câu hỏi đơn giản về bệnh tình? Đã có ứng dụng của CSIRO.   Linguistically Diverse Assist App Công nghệ kĩ thuật số đang được áp dụng để...