Trồng ngô để nghiên cứu, sinh viên Trung Quốc bị dân làng hái trộm

Đăng ngày

(www.Alouc.com) – Nhóm sinh viên có khả năng không thể tốt nghiệp khi dự án nghiên cứu bị bỏ dở giữa chừng.   Sinh viên Đại học Nông nghiệp Hồ Nam ở thị trấn Lưu Dương (Hồ Nam, Trung Quốc) đang trồng cây thử nghiệm, nhưng công việc nghiên cứu bị gián đoạn vì mảnh ruộng ngô giá…