Báo cáo về những quốc gia tốt cho trẻ em công bố ngày 31/5, Tổ chức Cứu trợ trẻ em đánh giá Việt Nam ở vị trí 96/175.  Báo cáo này đánh giá 175 quốc gia dựa trên yếu tố tuổi thơ của trẻ kết thúc sớm...