(www.Alouc.com) – Mika Ruusunen được nhận khoảng 670 USD mỗi tháng, do được chọn thử nghiệm chương trình thu nhập cơ bản phổ thông tại Phần Lan. Một ngày tháng 11/2016, Mika Ruusunen (Phần Lan) ra...