(www.Alouc.com) – 2 người bạn Sydney đã bay tới Triều Tiên để cắt được kiểu tóc “hipster” và trong quá trình này, họ đã chứng minh là bạn không nên tin vào mọi thứ bạn đọc được về chế độ Kim Jong-un....