Tin Tức Nước Úc – Tấm hộ chiếu do Dòng Chiến sĩ Toàn quyền Malta (Sovereign Military Order of Malta) ban hành trở thành giấy thông hành quý hiếm nhất trên thế giới vì chỉ có 3 người được quyền sở hữu....