(www.Alouc.com) – Thủ tướng Malcolm Turnbull gọi Thủ lãnh phe đối lập Bill Shorten là đạo đức giả khi Lao động kêu gọi những công ty Úc phải ưu tiên cho lao động Úc thay vì phụ thuộc vào lao động nước...