Visa 457 lại là đề tài nóng ở Quốc hội Úc

Đăng ngày

(www.Alouc.com) – Thủ tướng Malcolm Turnbull gọi Thủ lãnh phe đối lập Bill Shorten là đạo đức giả khi Lao động kêu gọi những công ty Úc phải ưu tiên cho lao động Úc thay vì phụ thuộc vào lao động nước ngoài.  Visa tay nghề 457 của Úc một lần nữa lại là chủ…