(www.Alouc.com) – 3/17 quán quân là nữ và một trong 3 quán quân này đã chọn về nước lập nghiệp thay vì ở lại Úc như 15 quán quân khác. Đường lên đỉnh Olympia 2017 kết thúc với sự lên ngôi của ‘thần...