Tính từ năm 1958, khi những sinh viên Việt Nam đầu tiên đến Úc cho tới nay, đã hơn một nửa thế kỷ trôi qua. Bay Vút nhìn nhận lại quá trình này, gắn liền với những thăng trầm và biến động to lớn của...