(www.Alouc.com) – Gần đến ngày về thăm cố hương, tôi bồi hồi nhẩm đếm. Xa nhà đã hơn 4 năm, tưởng tượng đến ngày hội ngộ gần kề, tôi mừng muốn khóc. Năm 2013, tôi ra đi một mình. Sau 4 năm, tôi trở về...