Để thực hiện mục tiêu xây dựng một tương lai vững mạnh, an toàn và thịnh vượng cho toàn dân Australia, trong năm tài chính 2015-16, Chính phủ sẽ dành $154 tỷ cho quỹ phúc lợi xã hội. Khoản ngân sách...