(www.Alouc.com) – Trước khi cấp thường trú, Bộ di trú Úc có thể gọi điện cho một số người nộp đơn để kiểm tra tính xác thực. Tiến trình phỏng vấn và nội dung phỏng vấn ra sao? Nhiều vợ chồng người...