(www.Alouc.com) – Sau một tháng đi từ Bắc vào Nam, David Huỳnh đã biết thêm cách chế biến nước dùng để tạo nên một tô phở ngon và đem những điều học được về xây dựng thực đơn cho nhà hàng mới của...