(www.Alouc.com) – Trong thời buổi công nghệ, phát tán phim ảnh phòng the đã trở thành một vấn nạn nhức nhối, đến mức người ta phải lập ra các công ty chuyên theo dõi và gỡ bỏ những nội dung này khỏi...