(www.Alouc.com) – Nhiểu chủ trại nuôi ong rất bất bình, ngoài tiền thuê mặt bằng nuôi ong còn phải đóng phí “oan” cho chính quyền mỗi tháng từ 2-3 triệu đồng. Đó là câu chuyện xảy ra ở một số xã của...