(www.Alouc.com) – Một phụ nữ ở Melbourne đã bị phạt vì đỗ xe ở chính lối vào nhà mình, mặc dù cô và gia đình cô đã luôn đỗ xe ở đó gần 60 năm nay mà chưa hề có chuyện tương tự xảy ra. Bà Tanyia...