Tất cả người dân Singapore từ 21 tuổi trở lên sẽ nhận một khoản tiền từ Chính phủ, được gọi là “hồng bao”. Bộ trưởng Tài chính Singapore, ông Heng Swee Keat đã chia sẻ về kế hoạch này trong bài phát...