Thông báo cho người đăng ký xe 28 ngày để nộp phạt, quyết định ra tòa án, hoặc chỉ định người điều khiển chiếc xe của bạn để người đó phải chịu trách nhiệm. Nếu bạn là người đăng ký xe và bạn trả tiền...