(www.Alouc.com) – “Phi thuyền không gian” đầu tiên do nhóm kỹ sư Việt trẻ, đứng đầu là Phạm Gia Vinh chế tạo thử nghiệm sẽ đưa người lên không gian vào tháng 5/2018. Trả lời VTC News, thạc sỹ Phạm Gia...