(www.Alouc.com) – Chiếc Toyota Camry – tang vật của một vụ trộm nay lại trở thành tác phẩm nghệ thuật hút khách trên đường phố Melbourne, Australia. Chiếc Toyota Camry đã bị đánh cắp và bất ngờ đâm...