www.Alouc.com – Một gia đình bình thường 4 người tại Úc, với mức tiêu thụ 220 kilolitres(Kl) nước mỗi năm sẽ được giảm khoảng $100 trong hóa đơn tiền nước hàng năm, trong khi một gia đình khoảng 2-3...