(www.Alouc.com) – Samsung đã bắt đầu triển khai các điểm đổi máy và hoàn tiền Galaxy Note7 tại các sân bay ở Australia. Việc thu hồi Galaxy Note7 lần thứ hai đã được triển khai trên toàn thế giới kể...