(www.Alouc.com) – Bộ Di trú đã ra thông báo về những thay đổi áp dụng từ ngày 18/11 đối với những ai nộp hồ sơ bảo lãnh cha mẹ và người phối ngẫu, siết chặt hơn những hình phạt cũng như điều kiện...