Mệt mỏi vì sức khỏe yếu đến mức không thể kiểm soát cuộc sống, tiến sĩ David Goodall (Australia) mong muốn được tự do ra đi.  Rất nhiều người mong mỏi sống thật thọ nhưng tiến sĩ David Goodall...